Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Formularz zgłoszeniowy

W przypadku zdarzenia wymagającego natychmiastowej interwencji strażników informacje prosimy przekazywać:
 
Pod numer alarmowy (całodobowo): 986

  • zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych
  • nie ma potrzeby wybierania numeru kierunkowego

Zgłoś interwencję
* Zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Straż Miejską w Bielsku-Białej zamieszczonymi poniżej:


INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, informujemy na podstawie art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s.1), zwane dalej w skrócie „RODO”:
1. Administratorem danych osobowych w Straży Miejskiej w Bielsku-Białej jest Komendant Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, ul. Hugona Kołłątaja 10, 43-300 Bielsko-Biała.
Z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a.pod adresem poczty elektronicznej: kkowalczyk@strazmiejska.bielsko.pl,
b.pisemnie na adres siedziby Administratora
c.telefonicznie: 338228114.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych straży miejskiej na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj. w przypadkach gdy:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (m.in. do celów rekrutacji, udziału w akcjach organizowanych przez Straż Miejską w Bielsku-Białej),
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora,
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, tj. w związku z podejmowaniem działań w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, czy też w związku z koniecznością ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
3. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej.
4. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie niezbędnym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który zostanie wyznaczony przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), a także prawo do przenoszenia danych, na zasadach i z ograniczeniami wynikającymi  z RODO oraz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
9. Przetwarzane dane osobowe Straż Miejska w Bielsku-Białej nie zamierza przekazywać do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Straży Miejskiej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125) tj. ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:
2. Administratorem danych osobowych w Straży Miejskiej w Bielsku-Białej jest Komendant Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, ul. Hugona Kołłątaja 10, 43-300 Bielsko-Biała.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) - jest nim Krystian Kowalczyk. Z inspektorem można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw, poprzez korespondencję e-mail na adres: kkowalczyk@strazmiejska.bielsko.pl lub telefonicznie nr tel. 338228114. W Straży Miejskiej w Bielsku-Białej została wyznaczona osoba zastępująca Inspektora Ochrony Danych podczas jego nieobecności: - jest nią Krzysztof Zgódka.
4. Straż Miejska w Bielsku-Białej przetwarza dane osobowe w związku z zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
5. Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, a są uzyskane:
a) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniach w sprawach o wykroczenia;
b) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których Straż Miejska posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.
6. Informujemy, że Straż Miejska w Bielsku-Białej, w celu utrwalenia dowodów popełnienia wykroczenia, stosuje:
a) urządzenia samoczynnie rejestrujące obraz - fotopułapki,
b) kamery monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej,
c) aparaty fotograficzne (dokumentowanie wykroczeń).
7. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.) i innych przepisach.
8. Przysługuje Państwu prawo do:
a) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych - adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa;
b) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475 z późn. zm.) prawa osób, których dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania (art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości).