Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Referat ds. Ochrony Środowiska i Profilaktyki

Referat ds. Ochrony Środowiska i Profilaktyki Straży Miejskiej w Bielsku – Białej został powołany Uchwałą nr XVI/284/2016 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 22 marca 2016 r.

Główne zadania realizowane przez strażników Referatu:
• opracowanie i realizacja w placówkach szkolnych programów profilaktycznych;
• kontrola posesji pod kątem przestrzegania przez właścicieli przepisów ustawy, dotyczących pozbywania się odpadów stałych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, jak również zbierania i gromadzenia tych odpadów;
• działania kontrolne na rzecz ograniczenia niskiej emisji będącej jedną z przyczyn powstawania smogu;
• realizacja przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczących usuwania wraków pojazdów z terenu miasta Bielska-Białej.