Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Straży Miejskiej w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Nazwa instytucji znajdującej się pod adresem https://strazmiejska.bielsko.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Niektóre treści utworzone przed datą wejścia ustawy mogą nie zachowywać właściwej hierarchii nagłówków, bądź mieć inne uchybienia w zakresie standardów W3C.
  2. Niektóre zdjęcia mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-12-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Artur Bobowski abobowski@strazmiejska.bielsko.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 338228114.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Straży Miejskiej w Bielsku-Białej mieści się przy ulicy Hugona Kołłątaja 10. Nieruchomość dwu kondygnacyjna. Od ulicy Hugona Kołłątaja wjazd na parking jednostki z możliwością pozostawienia pojazdu na miejscu parkingowym. Dostęp do budynku bez barier architektonicznych przez drzwi otwierane na zewnątrz z możliwością szerszego otwarcia, pozwalająca na wjazd wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego.

Na parterze znajduje się dyżurka oraz pomieszczenie z możliwością przyjmowania stron. Ponadto na parterze mieszczą się biura Referatu ds. Wykroczeń, sala odpraw, pomieszczenie socjalne, sanitariaty, szatnie oraz pomieszczenie techniczne (serwerownia). Przestrzeń komunikacyjna parteru jest wolna od pionowych i poziomych barier komunikacyjnych. Trakt komunikacyjny na pierwsze piętro wyposażony jest w barierki zamontowane po obu stronach biegu klatki schodowej.

Na pierwszym piętrze rozlokowane są pomieszczenia administracyjne, biura: Komendanta jednostki oraz Zastępcy Komendanta, Sekretariat, pomieszczenia Referatu Finansowo-Logistycznego, Referatu ds. Wykroczeń, Referatu ds. Ochrony Środowiska i Profilaktyki oraz Zespołu Dyżurnych i Obsługi Monitoringu Wizyjnego. Przestrzeń komunikacyjna pierwszego piętra jest wolna od pionowych i poziomych barier komunikacyjnych.

W budynku Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, istnieje łatwy dostęp komunikacyjny do pomieszczeń. Na parterze w pomieszczeniu dyżurnych zamontowano urządzenie wspomagające kontakt werbalny (głośnik oraz mikrofon) do pierwszego kontaktu z osobą.

Pomoc dla osób niesłyszących

W przypadku konieczności skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego osoba głucha może zamówić bezpośrednio tłumacza poprzez sms lub e-mail:

Pani Ewa Kaliniewicz: telefon 722367940 e-mail: kaliniewicz@poczta.fm
Pan Adam Pilecki: telefon 512805922 e-mail: adaspilecki@wp.pl
Pan Maciej Pilecki: telefon 696748297 e-mail: j_m.pilecki@onet.eu

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego zapewnia miasto Bielsko-Biała.
Więcej informacji na stronie www.um.bielsko.pl.

Koordynator dostępności -inspektor Artur Bobowski.