Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Profilaktyka

Straż Miejska w Bielsku-Białej od wielu lat angażuje się w wspieranie miejscowych placówek edukacyjnych poprzez prowadzenie działań profilaktycznych, których celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Realizacja programów profilaktycznych stanowi kluczowy priorytet dla Straży Miejskiej. Stałe zaangażowanie naszych strażników obejmuje nie tylko pomoc dzieciom w ich codziennej drodze do szkoły, ale także regularne kontrole otoczenia placówek.

zdjęcie z prelekcji dla przedszkolaków
(zasady ruchu pieszych prezentuje KLAKSON - maskota Straży Miejskiej w Bielsku-Białej)

Współpracujemy aktywnie z gronem pedagogicznym oraz organizacjami społecznymi, które prowadzą świetlice środowiskowe. Nasi strażnicy prowadzą różnorodne zajęcia profilaktyczno-edukacyjne.

Nasze działania mają na celu nie tylko reagowanie na bieżące zagrożenia, lecz także aktywną edukację i prewencję, aby wspólnie tworzyć środowisko, w którym dzieci i młodzież mogą rozwijać się bezpiecznie i zdrowo.

Celem prowadzonych prelekcji jest:

• Uświadomienie o zagrożeniach występujących zarówno w szkole jak i poza nią.
• Unikanie zagrożeń.
• Radzenie sobie w trudnych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.
• Przedstawienie odpowiedzialności karnej za niektóre wykroczenia.
• Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom na terenie szkół.
• Ograniczenie skali zjawisk i zachowań szczególnie dzieci i młodzieży, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

Tematyka zajęć jest dostosowana do wieku słuchaczy, odbywają się one w następujących blokach tematycznych:

„Strażnik Twój przyjaciel” – w trakcie pogadanki dzieci dowiadują się, na czym polega praca strażnika miejskiego, w jakich sytuacjach kontaktujemy się ze Strażą Miejską i pod jakim numerem telefonu. Strażnicy miejscy prezentują umundurowanie i sprzęt służbowy.

„Bezpieczna droga do szkoły/przedszkola” – celem spotkań jest zapoznanie dzieci z podstawowymi przepisami ruchu drogowego i najważniejszymi znakami drogowymi, wyrobienie umiejętności przewidywania skutków niewłaściwego zachowania się na drogach, opanowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia, kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zabaw w pobliżu jezdni. Podczas prelekcji zwracamy szczególną uwagę na poruszanie się w porach wieczorowo-nocnych na nieoświetlonych odcinkach drogi.

„Bezpieczeństwo w kontaktach z osobami nieznajomymi” – w czasie prelekcji, podczas której, prezentowany jest film pt: ”O Florce, która chciała zostać piłkarzem”, strażnicy miejscy uświadamiają dzieciom kim jest osoba obca. Przedstawienie za pomocą scenek rodzajowych, jakie potencjalne zagrożenia czyhają w drodze do szkoły i na ulicy. Zwrócenie uwagi, jak dzieci powinny zachowywać się w kontaktach z obcymi im ludźmi.

„Obrona przed atakiem agresywnego psa” – strażnicy miejscy prowadząc prelekcje, informują o zasadach bezpiecznego zachowania sie w kontaktach ze zwierzętami, a w szczególności z agresywnymi psami. Przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń bezpiecznej pozycji „żółw” w celu obrony przed atakiem psa. Przybliżenie przepisów dotyczących opieki nad zwierzętami – takich, jak: konieczność sprzątania po pupilu, konieczność nałożenia smyczy podczas spacerów, obowiązek karmienia i dbania o zwierzę w domu, obowiązek szczepień, czipowanie psów, oraz możliwość identyfikacji zaginionego psa. Omówienie roli psa w służbie człowieka.

„Bezpieczne wakacje” – spotkania mają na celu przedstawienie najczęściej występujących zagrożeń i uświadomienie dzieciom jakie sytuacje i zachowania mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia w czasie letniego wypoczynku, a w szczególności podczas zabaw nad wodą, w lesie czy podczas górskich wycieczek.

„Bezpieczne ferie” – spotkania mają na celu przedstawienie najczęściej występujących zagrożeń i uświadomienie dzieciom jakie sytuacje i zachowania mogą stanowić niebezpieczeństwo dla ich zdrowia i życia w czasie zimowego wypoczynku.

„Uzależnienia” – uświadomienie starszym dzieciom i młodzieży szkodliwości stosowania środków psychoaktywnych, w tym również dopalaczy, narkotyków, papierosów czy alkoholu oraz ich negatywny wpływ na życie, zdrowie i psychikę młodego człowieka.

„Mali strażnicy przyrody” – uświadomienie dzieciom, jak ważną sprawą jest dbałość o stan środowiska naturalnego, a także zapoznanie ze sposobami segregacji śmieci. Utrwalenie poprzez zabawę, jak ważną sprawą jest dbałość o czystość powietrza atmosferycznego, a także stosowanie właściwego paliwa w kotłowniach przydomowych.

„Cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza” – przedstawienie dzieciom pojęcia przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. Zapoznanie z historią cyberprzemocy w Polsce i na świecie. Omówienie rodzajów przemocy wraz z odpowiedzialnością prawną (karną, administracyjną, cywilną). Uświadomienie dzieciom, jak należy zachować się w szkole i poza nią podczas kontaktu z przejawami przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy.

„Bezpieczeństwo, a materiały pirotechniczne” – prelekcja, celem której, jest wpojenie dzieciom zasad właściwego zachowania się w przypadku kontaktu z materiałami pirotechnicznymi i uważanymi za niebezpieczne, oraz ukazanie następstw lekkomyślnej zabawy wskazanymi materiałami.

„ABC pierwszej pomocy ze Strażą Miejską” – zajęcia, których celem jest zapoznanie dzieci z algorytmem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantoma medycznego. Zajęcia przeprowadzane z udziałem osoby przeszkolonej medycznie.

 

Każde zajęcia dostosowane są do wieku i poziomu słuchaczy, oraz do potrzeb pedagogów. Większość zajęć wzbogacona jest o prezentacje multimedialne o przedmiotowej tematyce.

ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBOWAŃ NA ZAJĘCIA

Po zapoznaniu się z ofertą programową Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, dyrektor szkoły, pedagog szkolny lub nauczyciel upoważniony zgłasza chęć współpracy ze Strażą w zakresie wybranych programów poprzez kontakt telefoniczny z Panem Sebastianem Kufel Kierownikiem Referatu ds. Ochrony Środowiska i Profilaktyki tel.: 33 822 81 14 wew. 313.