Zadania Eco patrolu

 

  1. Przeciwdziałanie zanieczyszczaniu miejsc publicznych,
  2. Zwalczanie problemu dzikich wysypisk śmieci,
  3. Współpraca z Wydziałami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakresie wydawanych/cofanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  4. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Bielska –Białej zgodnie z otrzymanymi upoważnieniami,
  5. Realizacja profilaktyki ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  6. Kontrola posesji pod kątem przestrzegania przez właścicieli przepisów ustawy, dotyczących pozbywania się odpadów stałych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, jak również zbierania i gromadzenia tych odpadów,
  7. Kontrola posesji pod kątem przestrzegania przez właścicieli nieruchomości przepisów dotyczących oznakowania posesji,
  8. Realizacja przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczących usuwania wraków pojazdów z terenu miasta Bielska-Białej.