Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Działania Referatu

 
Do zadań referatu należą między innymi działania na rzecz czystego powietrza prowadzone poprzez kontrole w zakresie spalania odpadów i paliw zabronionych. Ponadto funkcjonariusze sprawdzają odprowadzanie ścieków, lokalizują miejsca nagminnie zaśmiecane, w szczególności dzikie wysypiska śmieci oraz prowadzą czynności w celu ustalenia sprawców oraz doprowadzenia do usunięcia odpadów.

Jesteś świadkiem zaśmiecania terenu zgłoś to na numer 986.


Zauważyłeś dzikie wysypisko odpadów, poinformują nas o tym za pośrednictwem ZgłoszeniaBB – Systemu obsługi zgłoszeń miasta Bielska-Białej TUTAJ, wybierając kategorię: Dzikie wysypisko.

Funkcjonariusze referatu do kontroli miejsc, gdzie powstają dzikie wysypiska śmieci wykorzystują tzw. fotopułapki, czyli urządzenia, które reagują na ruch i uruchamiają się dopiero wtedy, kiedy ktoś znajdzie się w ich pobliżu.

zdjęcie fotopułapki

Urządzenia umieszczane są w lokalizacjach zagrożonych procederem podrzucania odpadów.

Działając w ścisłej współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Wydziałem Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Biura Gospodarki Odpadami strażnicy prowadzą także kompleksowe kontrole gospodarki odpadami komunalnymi, w tym egzekwując od właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie czystości i porządku wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów prawa miejscowego.

Na podstawie otrzymanych upoważnień przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej do wykonywania przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej funkcji kontrolnych wynikających z przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 t.j.) na podstawie art. 379 cyt. ustawy kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do: wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości, wstępu do obiektu lub jego części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6:00 do 22:00 na pozostały teren, przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.


zdjęcie strażnika pilotującego drona

Właściciel kontrolowanej nieruchomości ma obowiązek wpuszczenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej w celu przeprowadzenia przedmiotowej kontroli. Jeżeli odmówi to zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej zawartej art. 225 § 1. Kodeksu karnego: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.