Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Zadania Eco patrolu

 
Referat ds. Ochrony Środowiska i Profilaktyki Straży Miejskiej w Bielsku – Białej został powołany Uchwałą nr XVI/284/2016 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 22 marca 2016 r. W skład referatu wchodzą trzy Eco - Patrole i jeden Patrol Szkolny.

Wyposażenie Eco patrolu


Referat Ochrony Środowiska i Profilaktyki prowadzi działania w ramach codziennej służby patrolowej.

Charakter podejmowanych czynności uzależniony jest od poszczególnych miesięcy w roku oraz odnotowanych ukierunkowanych zgłoszeń mieszkańców, np. dotyczących spalania śmieci w instalacjach grzewczych w sezonie grzewczym.


Funkcjonariusze Straży Miejskiej w miesiącach  październik-grudzień, prowadzą zintensyfikowane działania dotyczące kontroli domowych pieców grzewczych i przydomowych kotłowni oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem ujawnienia spalania materiałów niedozwolonych prawem, w tym spalania śmieci.


W kolejnych porach roku prowadzone są natomiast działania wynikające zarówno ze zgłoszeń przekazanych przez podmioty zewnętrzne (np. Wydział Ochrony Środowiska UM, Wydział Gospodarki Miejskiej UM ) jak i własnych interwencji oraz zgłoszeń mieszkańców.
Kontrolowane są nieruchomości pod kątem:
• wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych;
• wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy, przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych lub przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
• złożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• udokumentowania usuwania odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych.


Ponadto prowadzone są:
całoroczne działania związane z lokalizacją miejsc tzw. dzikich wysypisk śmieci, monitorowanie miejsc zagrożeń poprzez m.in. montowanie urządzeń samoczynnie rejestrujących zdarzenia społecznie uciążliwe, zmierzające do ujęcia sprawców zanieczyszczenia i doprowadzenia do usunięcia odpadów.

Podczas wykonywania codziennych zadań strażnicy Referatu Ochrony Środowiska i Profilaktyki wykorzystują niezbędny sprzęt oraz wyposażenie.
Na stanie patroli pozostają: czujniki tlenku węgla, wilgotnościomierz, sprzęt do poboru próbek popiołu oraz paliw zabronionych, fotopułapki, zadymiarka kanałowa, agregat prądotwórczy oraz elektryczny pojazd służbowy.
W celu monitorowania niskiej emisji na terenie miasta Bielska-Białej strażnicy korzystają z bezzałogowych statków powietrznych.


Funkcjonariusze referatu prowadzą również działalność profilaktyczną.
Celem działalności profilaktycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektów oświatowych, wyeliminowanie i przeciwdziałanie przejawom demoralizacji, przemocy oraz zapobieganie popełnieniu czynów karalnych poprzez proponowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i eliminowanie zachowań ryzykownych. Działania Patrolu Szkolnego opierają się na organizowaniu spotkań i prowadzeniu prelekcji tematycznie dobranych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży.


W trakcie przeprowadzonych prelekcji poruszono następujące zagadnienia:

- Strażnik Twój przyjaciel,

- Bezpieczna droga do szkoły/przedszkola,

- Bezpieczeństwo w kontaktach z osobami nieznajomymi, 

- Bezpieczeństwo na stadionie,

- Obrona przed atakiem agresywnego psa,

- Bezpieczne wakacje,

- Bezpieczne ferie,

- Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego,

- Stop uzależnieniom,

- Mali strażnicy przyrody,

- Cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza,

-Bezpieczeństwo, a materiały pirotechniczne,

- ABC pierwszej pomocy ze Strażą Miejską.


Szczegółowy zakres działań ww. referatu:


• opracowanie i realizacja w placówkach szkolnych programów profilaktycznych;
• stała współpraca ze szkołami, urzędami, instytucjami i organizacjami
w zakresie profilaktyki społecznej i profilaktyki uzależnień;
• planowanie, inspirowanie i organizowanie działań z zakresu prewencji mającej na celu zmniejszenie skali zjawisk patologicznych;
• patrolowanie rejonów szkół i miejsc zagrożonych demoralizacją oraz zjawiskami kryminogennymi z udziałem osób nieletnich;
• realizacja zadań w ramach podejmowanych inicjatyw społecznych i kampanii lokalnych dotyczących zadań realizowanych przez Komendę Straży Miejskiej
w Bielsku-Białej;
• kontrole nieruchomości pod kątem spalania odpadów oraz stosowania paliw zabronionych tzw. uchwałą antysmogową;
• przeciwdziałanie zanieczyszczaniu miejsc publicznych;
• zwalczanie problemu dzikich wysypisk śmieci,
• współpraca z Wydziałami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakresie wydawanych/cofanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
• kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Bielska-Białej zgodnie z otrzymanymi upoważnieniami;
• realizacja profilaktyki ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
• kontrola posesji pod kątem przestrzegania przez właścicieli przepisów ustawy, dotyczących pozbywania się odpadów stałych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, jak również zbierania i gromadzenia tych odpadów;
• kontrola posesji pod kątem przestrzegania przez właścicieli nieruchomości przepisów dotyczących oznakowania posesji;
• realizacja przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczących usuwania wraków pojazdów z terenu miasta Bielska-Białej.