Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Kontrola nieruchomości

Na podstawie otrzymanych upoważnień przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej do wykonywania przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej funkcji kontrolnych wynikających z przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 t.j.) na podstawie art. 379 cyt. ustawy kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do: wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości, wstępu do obiektu lub jego części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 600 do 2200 na pozostały teren, przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Właściciel kontrolowanej nieruchomości ma obowiązek wpuszczenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej w celu przeprowadzenia przedmiotowej kontroli. Jeżeli odmówi to zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej zawartej art. 225 § 1. Kodeksu karnego: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.