Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Aktualności

Przypominamy o zimowych obowiązkach właścicieli posesji

dodano: 2023-11-28

Intensywne opady śniegu to sygnał dla właścicieli i zarządców nieruchomości, że właśnie przybyło im obowiązków

Obowiązek odśnieżania chodników.

zdjęcie nr 1. odśnieżanie chodnika.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć błoto, śnieg, lód z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Chodnik to wydzielona część drogi publicznej służąca do ruchu pieszych położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. (art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach).
Wyjątek stanowi chodnik, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów, wtedy obowiązek usuwania błota, śniegu i lodu z chodnika spoczywa na administratorze drogi. Wyżej wymienione obowiązki wynikają z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Ponadto obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego zawarte zostały w § 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r.:

"1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, winni obowiązek ten realizować poprzez niezwłoczne uprzątnięcie zanieczyszczeń z tychże części nieruchomości oraz tak, aby zapewnić przejście o szerokości co najmniej 0,5 m.
2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń, o których mowa w ust. 1."

Obowiązek usuwania sopli oraz śniegu z dachów.

zdjęcie nr 2 nawis śniegowy.

Miejsce, w którym znajdują się nawisy śniegowe, lód itp. to miejsce niebezpieczne dla osób postronnych. Na przykład, kiedy sople zwisają z dachu budynku znajdującego się bezpośrednio przy chodniku. Obowiązek usunięcia zagrożenia wynika z art. 72 Kodeksu wykroczeń.


Art. 72. „Kto wbrew swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze aresztu albo grzywny.”

Kwestię to reguluje również Rozporządzenie nr 12/09 Wojewody Śląskiego w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych, które w paragrafie pierwszym wskazuje:


„1. Zobowiązuje się właścicieli, zarządców i administratorów budynków do monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach i tym podobnych elementach mających znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania.
2. W przypadku wystąpienia znacznych nagromadzeń śniegu lub lodu, sopli lodowych i nawisów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a także stateczności konstrukcji, odpowiedzialny za stan techniczny obiektu zobowiązany jest podjąć niezwłoczne działania zmierzające wprost do usunięcia stwierdzonego stanu zagrożenia.”

Na podstawie § 5 ww. Rozporządzenia:
„Kontrolę przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia powierza się Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i nadzorowi budowlanemu.”