Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Jak zgłosić interwencję do Straży Miejskiej?

Zgłoszenia przyjmujemy 24 godziny na dobę:
telefonicznie – pod bezpłatnym numerem alarmowym – 986;
przez zakładkę na naszej stronie www – Formularz zgłoszeniowy.

Urządzenie blokujące na kole pojazdu, co dalej?

W myśl przepisów Ustawy prawo ruchu drogowym Strażnik Miejski może unieruchomić pojazd przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół jeżeli pojazd pozostawiony został w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu (podstawa prawna art. 130a pkt 8 prawa o ruchu drogowym).
W celu zdjęcia urządzenia blokującego "blokady", kierujący powinien skontaktować się z dyżurnym Komendy Straży Miejskiej w Bielsku-Białej pod całodobowym numerem telefonu 986.
Po przyjęciu zgłoszenia przez dyżurnego kierujący postępuje zgodnie z instrukcjami uzyskanymi od przyjmującego zgłoszenie.

W jakich sytuacjach Straż Miejska może odholować pojazd?

Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z zapisów Ustawy Prawo ruchu drogowym Strażnik Miejski posiada uprawnienia do wydania decyzji o usunięci pojazdu z drogi w następujących sytuacjach:
- pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub winny sposób zagraża bezpieczeństwu,
- pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez: osobę niepełnosprawną legitymująca się kartą parkingową, kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową, kierującego pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
- pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
-pojazd nie posiada tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że nie jest używany (tzw. wrak).

W przypadku stwierdzenia braku pojazdu w miejscu gdzie został pozostawiony, należy upewnić się, czy nie został odholowany na parking strzeżony.

 Informacji o ewentualnym odholowaniu pojazdu przez Straż Miejską udzielają:
- dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, tel. 997 lub 112 - całą dobę,
- dyżurny Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, tel. 986 - całą dobę.
Aby odebrać pojazd usunięty z drogi na podstawie dyspozycji wydanej przez Straż Miejską w Bielsku-Białej, należy:
1. udać się do siedziby Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Hugona Kołłątaja 10 - w celu załatwienia formalności związanych z wydaną dyspozycją usunięcia pojazdu (pojazd może odebrać osoba wymieniona w dowodzie rejestracyjnym, jako właściciel pojazdu lub osoba posiadająca prawo do dysponowania pojazdem),
2. z zezwoleniem otrzymanym od dyżurnego Straży Miejskiej udać się na parking, w celu odebrania pojazdu.

Straż Miejska pozostawiła "informację" za wycieraczką, co to oznacza?

W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, w którym jest to zabronione, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bielsku-Białej mogą za wycieraczką pojazdu umieścić informację dla kierującego. W takiej sytuacji kierujący pojazdem zgodnie z instrukcją umieszczoną na informacji może osobiście zgłosić się do siedziby Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Hugona Kołłątaja 10 w terminie do 3 dni od daty popełnionego wykroczenia, w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
W przypadku nie zgłoszenia się kierującego pojazdem we wskazanym terminie, na podstawie art. 54 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia zostaną wszczęte czynności wyjaśniające zmierzające do zastosowania sankcji przewidzianych przez Kodeks Wykroczeń.
W trakcie ww. czynności Straż Miejska w Bielsku-Białej na podstawie art. 78 ust. 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym będzie żądała udzielenia informacji w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby, która kierowała lub użytkowała pojazd we wskazanym czasie.
Zgodnie z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie podlega karze grzywny.
Sprawę związaną z pozostawioną „informacją” można załatwić całodobowo.
W celu usprawnienia Państwa obsługi zalecamy zgłaszanie się w godzinach: 08:00 - 18:00.
Informacja umieszczona przez strażnika miejskiego za wycieraczką pojazdu ma na celu zwrócenie uwagi kierującego na fakt popełnionego wykroczenia. Informacja pozostawiana jest w przypadkach nieobecności na miejscu osoby kierującej pojazdem. Informacja nie jest wezwaniem do stawiennictwa.

Popełniłem wykroczenie, jakie konsekwencje?

Jedną z podstawowych zasad postępowania w sprawach o wykroczenia jest zasada oportunizmu. Zgodnie z nią strażnik podejmujący czynności rozważa i decyduje czy wobec sprawcy wykroczenia:
– poprzestać na zastosowaniu środka oddziaływania wychowawczego,
– nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego
– wnieść wniosek o ukaranie do sądu.

Środki oddziaływania wychowawczego zostały określone w art. 41 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie, z ww. artykułem organ, stwierdzający popełnienie wykroczenia, może odstąpić od wymierzenia kary na rzecz zastosowania: pouczenia, zwrócenia uwagi, ostrzeżenia bądź innych środków, jeżeli uzna, że te środki wystarczą do celów wychowawczych i sprawca nie popełni więcej tego wykroczenia. Taki sposób zakończenia czynności wobec osoby popełniającej wykroczenie jest fakultatywny i zależy od oceny funkcjonariusza przeprowadzającego interwencję.

Postępowanie mandatowe jest postępowaniem szczególnym uregulowanym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Szczególny charakter tego postępowania wynika z jego częściowego odformalizowania, jak również z szybkości w jego prowadzeniu i zakończeniu.
W postępowaniu mandatowym dochodzi do ukarania sprawcy wykroczenia mandatem karnym bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia lub przeprowadzeniu niezbędnych czynności wyjaśniających, bez konieczności kierowania sprawy do sądu.
Za popełnione wykroczenia strażnicy najczęściej wystawiają mandaty karne kredytowane. Ukarany musi wówczas uiścić należność na poczcie lub w banku. Z kolei mandaty karne gotówkowe, które płaci się na miejscu funkcjonariuszowi, otrzymują jedynie osoby czasowo przebywające na terenie naszego kraju (obcokrajowcy) lub te, które nie mają stałego miejsca zameldowania albo pobytu.
W przypadku, kiedy strażnicy prowadzący czynności związane z nałożeniem mandatu karnego, posiadają na wyposażeniu radiowozu terminal płatniczy, mandat można również opłacić przy użyciu karty bankowej.

Nieopłacanie w ustawowym terminie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Grzywna ta stanowi dochód gminy miasta Bielska-Białej.
Wpłaty z tytułu mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską
w Bielsku-Białej należy dokonać na konto Straży Miejskiej:
49 1020 2313 0000 3302 1091 9704
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko osoby ukaranej oraz serię i numer mandatu karnego.

Wniosek o ukaranie do Sądu Straż Miejska kieruje, gdy:
- sprawca wykroczenia odmówił przyjęcia mandatu karnego, a prowadzone czynności wyjaśniające dały podstawę do skierowania do sądu wniosku o ukaranie,
- sprawca wykroczenia nie uiścił w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym,
- istnieje konieczność obligatoryjnego orzeczenia przez sąd środka karnego,
- zachodzą okoliczności przemawiające za wymierzeniem sprawcy wykroczenia surowszej grzywny, niż to jest dopuszczalne w postępowaniu mandatowym lub innego rodzaju kary albo za orzeczeniem środka karnego.