Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Blokada, usunięcie pojazdu z drogi, "informacja"


 

Usunięcie pojazdu z drogi.
Zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z zapisów Ustawy Prawo ruchu drogowym (Dz.U.2020. 110 z późn. zm.) Strażnik Miejski posiada uprawnienia do wydania decyzji o usunięci pojazdu z drogi w następujących sytuacjach:
- pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub winny sposób zagraża bezpieczeństwu,
- pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez: osobę niepełnosprawną legitymująca się kartą parkingową, kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową, kierującego pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
- pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
-pojazd nie posiada tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że nie jest używany (tzw. wrak).

W przypadku stwierdzenia braku pojazdu w miejscu gdzie został pozostawiony, należy upewnić się, czy nie został odholowany na parking strzeżony.


Informacji o ewentualnym odholowaniu pojazdu przez Straż Miejską udzielają:
- dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, tel. 997 lub 112 - całą dobę,
- dyżurny Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, tel. 986 - całą dobę.
Aby odebrać pojazd usunięty z drogi na podstawie dyspozycji wydanej przez Straż Miejską w Bielsku-Białej, należy:
1. udać się do siedziby Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Hugona Kołłątaja 10 - w celu załatwienia formalności związanych z wydaną dyspozycją usunięcia pojazdu  (pojazd może odebrać osoba wymieniona w dowodzie rejestracyjnym, jako właściciel pojazdu lub osoba posiadająca prawo do dysponowania pojazdem),
2. z zezwoleniem otrzymanym od dyżurnego Straży Miejskiej udać się na parking, w celu odebrania pojazdu.

Urządzenie blokujące koło pojazdu.
W myśl przepisów Ustawy prawo ruchu drogowym Strażnik Miejski może unieruchomić pojazd przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół jeżeli pojazd pozostawiony został w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu.
W celu zdjęcia urządzenia blokującego "blokady", kierujący powinien skontaktować się z dyżurnym Komendy Straży Miejskiej w Bielsku-Białej pod całodobowym numerem telefonu 986.
Po przyjęciu zgłoszenia przez dyżurnego kierujący postępuje zgodnie z instrukcjami uzyskanymi od przyjmującego zgłoszenie.


„Informacja” umieszczona za wycieraczką.
W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, w którym jest to zabronione, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bielsku-Białej mogą za wycieraczką pojazdu umieścić informację dla kierującego. W takiej sytuacji kierujący pojazdem zgodnie z instrukcją umieszczoną na informacji może osobiście zgłosić się do siedziby Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Hugona Kołłątaja 10 w terminie do 3 dni od daty popełnionego wykroczenia, w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
W przypadku nie zgłoszenia się kierującego pojazdem we wskazanym terminie, na podstawie art. 54 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2020.729 z późn. zm.). zostaną wszczęte czynności wyjaśniające zmierzające do zastosowania sankcji przewidzianych przez Kodeks Wykroczeń.
W trakcie ww. czynności Straż Miejska w Bielsku-Białej na podstawie art. 78 ust. 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym będzie żądała udzielenia informacji
w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby, która kierowała lub użytkowała pojazd we wskazanym czasie.
Zgodnie z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń (Dz.U.2019.821 z późn. zm.), kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie podlega karze grzywny.
Sprawę związaną z pozostawioną „informacją” można załatwić całodobowo.
W celu usprawnienia Państwa obsługi zalecamy zgłaszanie się w godzinach: 08:00 - 18:00.
Informacja umieszczona przez strażnika miejskiego za wycieraczką pojazdu ma na celu zwrócenie uwagi kierującego na fakt popełnionego wykroczenia. Informacja pozostawiana jest w przypadkach nieobecności na miejscu osoby kierującej pojazdem. Informacja nie jest wezwaniem do stawiennictwa.