Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Zarys historii Straży Miejskiej w Bielsku-Białej

 
 

Zarys historii Straży Miejskiej w Bielsku-Białej

Proces powoływania Straży Miejskiej w Bielsku-Białej rozpoczął się już w dniu 17 grudnia 1990 r., kiedy to na podstawie zarządzenia nr 26 Zarządu Miasta Bielska-Białej została ona utworzoną jako jednostka organizacyjna.

W dniu 2 stycznia 1991 r. Prezydent Miasta Bielska-Białej, którym w tym okresie był Krzysztof Jonkisz, w oparciu o wytyczne Pisma Okólnego nr 1/90 Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra – Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Samorządu Terytorialnego w sprawie tworzenia straży miejskich i porozumiewania się w tym zakresie z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 8 listopada 1990 r. zwrócił się z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Bielsku-Białej. Etap prawnego tworzenia zakończył się w dniu 21 marca 1991 r. podjęciem przez Radę Miejską w Bielsku-Białej Uchwały Nr XIX/113/91 w sprawie powołania Straży Miejskiej oraz zatwierdzenia jej statutu i regulaminu, z mocą obowiązywania od 1 marca 1991 r.

W roku 1993 Straż Miejska w Bielsku-Białej ze względów logistycznych zmieniła swoją siedzibę przenosząc się z pomieszczeń przy Placu Ratuszowym do budynku usytuowanego przy ul. Hugona Kołłątaja 10 w Bielsku-Białej będącego również własnością gminy Bielsko-Biała.

W dniu 13 lutego 1996 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła Uchwałę Nr XXV/348/96 w sprawie utworzenia Straży Miejskiej jako jednostki budżetowej i nadania jej statutu. Nowa uchwała wprowadzała znaczącą zmianę dla Straży Miejskiej wyłączając ją ze struktury Urzędu Miejskiego
i ustanawiając ją jako samodzielną miejską jednostkę budżetową.

Emblemat Straży Miejskiej z dnia 13.02.1996

Metalowy emblemat Straży Miejskiej z dnia 13.02.1996

Obowiązujący znak identyfikacyjny Strażnika Miejskiego w Bielsku-Białej.

 

Przełomowym momentem dla funkcjonowania straży miejskich i gminnych było wprowadzenie w życie autonomicznej, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych.
Ustawa ta powstała jako efekt wielu lat pracy różnych środowisk i była odpowiedzią na potrzebę osobnego usystematyzowania działalności straży miejskich jako formacji municypalnych realizujących zadania z zakresu ochrony porządku publicznego.


W związku z uruchomionym w 2001 roku w Bielsku-Białej systemem monitoringu wizyjnego miasta oraz potrzebą zapewnienia przez gminę realizacji zadań z zakresu ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli liczba osób zatrudnionych w Straży Miejskiej w Bielsku-Białej cyklicznie wzrastała.

W odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie Uchwałą Nr XVI/284/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 marca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu i regulaminu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej (Śląsk.2016.1887) w strukturze Straży Miejskiej został wydzielony Referat ds. Ochrony Środowiska Profilaktyki i realizujący zadania z zakresu szeroko pojętej profilaktyki bezpieczeństwa.

Straż Miejska w Bielsku-Białej jest również prekursorem elektromobilności w Gminie. Już w roku 2017 odbywały się testy pojazdów elektrycznych różnych producentów, a w 2018 r. na wyposażenie jednostki trafił pierwszy w pełni elektryczny radiowóz.

Elektryczny radiowóz Straży Miejskiej w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej do sprawniejszego patrolowania terenów rekreacyjnych na terenie miasta wykorzystuje również rowery elektryczne.

Patrol rowerowy Straży Miejskiej w Bielsku-Białej w trakcie kontroli terenów rekreacyjnych


Funkcjonariuszy Referatu Ochrony Środowiska i Profilaktyki prowadząc działania mają na celu ograniczenia niskiej emisji na terenie naszego miasta korzystają z bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w głowicę pomiarową pozwalającą dokonać analizy spalin wydobywających się z przewodu kominowego.

Niezwykle ważną sferą działalności Straży Miejskiej w Bielsku – Białej są działania informacyjne i edukacyjne. Działania te kierowane są do różnych grup mieszkańców i dostosowywane są do wieku, potrzeb i poziomu słuchaczy. W ramach działań profilaktycznych powołany specjalnie w tym celu „patrol szkolny” poza patrolowaniem rejonów szkół i miejsc zagrożonych demoralizacją oraz zjawiskami kryminogennymi z udziałem osób nieletnich, przeprowadza szereg wykładów i prelekcji, których tematyka obejmuje szeroko rozumiane bezpieczeństwo począwszy od minimalizacji zachowań ryzykownych czy propagowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia aż do odpowiedzialności za czyny zabronione, uzależnienia czy też cyberprzemocy.

Artykuł powstał w oparciu o Pracę Magisterską Kierownik Referatu ds. Wykroczeń Straży Miejskiej w Bielsku-Białej
mgr Zygmunta Tomasiewicz.