Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Zostań strażnikiem miejskim

Jak zostać strażnikiem miejskim?

Jak zostać strażnikiem miejskim?


Warunkiem umożliwiającym złożenie oferty o pracę w Straży Miejskiej jest ogłoszenie naboru przez Komendanta Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.

W ogłoszeniu o naborze ustalony jest termin, do kiedy osoby zainteresowane pracą w Straży Miejskiej mogą składać aplikacje, a także wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, które należy złożyć, aby wziąć udział w naborze.

Aplikacje przyjmowane są tylko w formie papierowej w siedzibie Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, ul. Kołłątaja 10, 43-300 Bielsko-Biała.

Jednym z wielu koniecznych warunków, które powinien spełniać kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Straży Miejskiej jest odpowiedni wiek, czyli ukończone 21 lat.

Ponadto osoba musi posiadać obywatelstwo polskie, oraz korzystać w pełni z praw publicznych.

Konieczne jest także posiadanie co najmniej średniego wykształcenia oraz uregulowanego stosunku do służby wojskowej.

Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

W trakcie rekrutacji kandydat na stanowisko aplikanta (strażnika miejskiego) przechodzi przez następujące etapy rekrutacji:

Etap 1: Analiza dokumentów pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w naborze.
Uwaga! Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Etap 2: Test z wiedzy ogólnej. Kandydaci muszą wykazać się przede wszystkim wiedzą z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, samorządu oraz problematyki związanej z bezpieczeństwem i porządkiem. 
Etap 3: Test sprawności składający się z siedmiu ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia stanowią podstawę określenia poziomu rozwoju określonej cechy motorycznej (siła, zwinność, koordynacja ruchowa, szybkość wytrzymałość, moc) lub opanowania danej umiejętności ruchowej, potrzebnej w pracy strażnika miejskiego.

Etap 4: Rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której sprawdza się predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu. Przyszli strażnicy miejscy muszą wykazać się między innymi znajomością topografii miasta Bielska-Białej.

Kandydat musi pozytywnie zaliczyć kolejno wszystkie etapy rekrutacji. Niezaliczenie któregokolwiek etapu powoduję odrzucenie z dalszego procesu naboru.

UWAGA! KONTAKTUJEMY SIĘ WYŁĄCZNIE Z KANDYDATAMI, KTÓRZY POZYTYWNIE PRZECHODZĄ KOLEJNE ETAPY REKRUTACJI.

Warunkiem zatrudnienia na stanowisku aplikanta pozostaje uzyskanie przez wyłonionego kandydata pozytywnych orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.


Wszelkie informacje, dotyczące naboru na stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej w Bielsku - Białej znajdują się na stronie http://bip.strazmiejska.bielsko.pl/rekrutacja-0.