Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Zostań strażnikiem miejskim

 I. Jak zostać strażnikiem miejskim?


Warunkiem umożliwiającym złożenie oferty o pracę w Straży Miejskiej jest ogłoszenie naboru przez Komendanta Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.

W ogłoszeniu o naborze ustalony jest termin, do kiedy osoby zainteresowane pracą w Straży Miejskiej mogą składać aplikacje, a także wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, które należy złożyć, aby wziąć udział w naborze.

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy aplikant (strażnik) w Referacie Rejonowych lub Referacie Patrolowo-Interwencyjnym znajdują się tutaj: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl/rekrutacja-0.

Aplikacje przyjmowane są tylko w formie papierowej w siedzibie Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, ul. Kołłątaja 10, 43-300 Bielsko-Biała.

Wymagania niezbędne, które kandydat na strażnika musi spełniać, określone zostały w art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o strażach gminnych.

Strażnikiem może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) ukończyła 21 lat;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

5) cieszy się nienaganną opinią;

6) jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym;

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

8) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Preferencje dodatkowe:

1) ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich;

2) wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne (lub pokrewne);

3) doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa;

4) doświadczenie w pracy w firmach/instytucjach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i/lub porządku publicznego;

5) prawo jazdy kat. B;

6) zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;

7) dobra wiedza na temat działalności Straży Miejskiej;

8) znajomość topografii Bielska-Białe.

W trakcie rekrutacji kandydat na stanowisko aplikanta (strażnika miejskiego) przechodzi przez następujące etapy rekrutacji:

Etap 1: Analiza dokumentów pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w naborze.
Uwaga! Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.


Etap 2: Test z wiedzy ogólnej. Obejmujący wiedzę m.in. z zakresu:
- funkcjonowania administracji publicznej;
- problematyki związanej z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.


Etap 3: Test sprawności składający się z siedmiu ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia stanowią podstawę określenia poziomu rozwoju określonej cechy motorycznej (siła, zwinność, koordynacja ruchowa, szybkość wytrzymałość, moc) lub opanowania danej umiejętności ruchowej, potrzebnej w pracy strażnika miejskiego.


Etap 4: Rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której sprawdza się predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu. 

Etap 5: Pozytywne:

- orzeczenie badań lekarskich i psychologicznych wskazanych w art 24a Ustawy o strażach gminnych;

- zaświadczenie o niekaralności.

Aby zaliczyć proces rekrutacji kandydat powinien przejść wszystkie etapy.

Niezaliczenie któregokolwiek etapu powoduje odrzucenie z procesu naboru.

INFORMUJEMY, ŻE KONTAKTUJEMY SIĘ WYŁĄCZNIE Z KANDYDATAMI, KTÓRZY POZYTYWNIE PRZECHODZĄ KOLEJNE ETAPY REKRUTACJI.