Podstawy prawne

Wykaz aktów normatywnych, w oparciu o które Straż Miejska realizuje zadania ustawowe:


1. Dz.U.1997.123.779 ustawa 1997-08-29
Straże gminne


2. Dz.U.2010.150.1012 rozp. 2010-08-05
Badania psychologiczne strażników gminnych (miejskich)


3. Dz.U.2013.353 -j.t. rozp. 2009-12-17
Szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich)


4. Dz.U.2009.220.1722 rozp. 2009-12-18
Zakres i sposób wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności


5. Dz.U.2009.220.1720 rozp. 2009-12-16
Sposób obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską)


6. Dz.U.1998.112.713 rozp. 1998-07-28
Umundurowanie, legitymacje, dystynkcje i znaki identyfikacyjne strażników gminnych (miejskich)


7. Dz.U.2009.220.1733 rozp. 2009-12-21
Tryb sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)


8. Dz.U.2009.220.1732 rozp. 2009-12-18
Formy współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposób informowania wojewody o tej współpracy


9. Dz.U.2004.194.1999 rozp. 2004-08-20
Warunki przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie)


10. Dz.U.2009.220.1719 rozp. 2009-12-15
Sposób dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich)


11. Dz.U.2013.639 -j.t. rozp. 2009-11-12
Zakres i sposób prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży


12. Dz.U.2003.208.2026 rozp. 2003-11-17
Wykroczenia, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego


13. Dz.U.2012.1137 -j.t. ustawa 1997-06-20
Prawo o ruchu drogowym


14. Dz.U.2008.132.841 rozp. 2008-07-18
Kontrola ruchu drogowego


15. Dz.U.2013.366 rozp. 2013-03-14
Warunki lokalizacji, sposób oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące


16. Dz.U.1998.161.1108 rozp. 1998-12-18
Określenie szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi)


17. Dz.U.2003.65.611 rozp. 2003-04-01
Udzielanie przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych


18. Dz.U.2009.121.1006 rozp. 2009-07-31
Szczegółowy tryb ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz tryb występowania o wypłatę odszkodowań


19. M.P.2012.631 zarz. 2012-08-29
Powołanie Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi)