Szkoła Podstawowa nr 18
Straż Miejska w Bielsku-Białej
telefon alarmowy
986

Podstawy prawneAkty prawne:


Straż miejska (gminna) jest formacją umundurowaną utworzoną przez Radę Miasta (Radę Gminy). Głównym zadaniem straży miejskiej (gminnej) jest ochrona porządku publicznego na terenie miasta (gminy). Podstawowym aktem prawnym stanowiącym o funkcjonowaniu Straży Miejskiej jest Ustawa o strażach gminnych (Dz.U. 2019 poz. 1795 z późn. zm.).


Zadania straży miejskiej oraz uprawnienia funkcjonariuszy reguluje również szereg innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych, w tym m.in.:


• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020 poz. 110 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2019 poz. 821 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2020 poz.729 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019 poz.2277z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2020 poz.638 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020 poz.1219 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020 poz.1439 z późn. zm.).