Mandat karny, wezwanie

  

1. Funkcjonariusze Straży Miejskiej są uprawnieni do nakładania mandatów karnych za wykroczenia szczegółowo wskazane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208, poz. 2026). Nałożony przez strażnika mandat staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez osobę ukaraną.

 

2. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, osobie ukaranej mandatem karnym przysługuje prawo odmowy jego przyjęcia. W przypadku skorzystania z prawa odmowy przyjęcia mandatu karnego, wobec sprawcy wykroczenia jest kierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

 

3. Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowanym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98§3 kpow).

 

4. Ściągnięcie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w adminstracji. Grzywna ta stanowi dochód gminy miasta Bielska-Białej.

 

5. Wpłaty z tytułu mandatów karnych kredytowanych wystawionych przez Straż Miejską w Bielsku-Białej należy dokonać na konto SM:

PEKAO S.A. o/Bielsko-Biała

Nr: 63 1240 4142 1111 0000 4826 1061

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko osoby ukaranej oraz serię i numer mandatu karnego.

 

 

 


Odwołanie od mandatu karnego

 

 


Zgodnie z art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu.
Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności, w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego.
Uchylając mandat karny nakazuje się podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.

 
 

 

Na przesłuchanie powinna stawić się osoba wskazana w wezwaniu. W wezwaniu wyszczególnione są: data, godzina i miejsce przesłuchania. Przesłuchania odbywają się w siedzibie Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ulicy Kołłątaja 10. Istnieje możliwość zmiany terminu stawiennictwa po telefonicznym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę. Osoba wezwana powinna zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jej tożsamość.